به دنبال خدانگرد!
خدا در بیابانهای خالی از انسان نیست، خدا در جاده های بی انتها نیست،

به دنبالش نگرد...
خدا در دستیست که به یاری میگیری، در قلبیست که شاد میکنی و در لبخندیست که بر لبان کسی می نشانی

/ 0 نظر / 5 بازدید