سعی کن آنقدر کامل باشی که

بزرگترین تنبیه تو برای دیگران ,گرفتن خودت از آنها باشد

/ 0 نظر / 18 بازدید