ای انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور کرده است؟

ثروت بیکرانت؟ دولت بی پایانت؟ زندگی جاویدت؟ قدرت لایزالت؟ به کدامین هنرت می بالی؟

/ 0 نظر / 13 بازدید