از من تا خدا راهی نیست . . . فاصله ایست به درازای مـــــن تا مـــــن  . . .  و در این هیاهوِی غریب

...

من ، این من را نمیابـم . . .!/ 1 نظر / 3 بازدید
یک نفس

آنچه میجویی تویی و انچه میخواهی تویی/ پس زتو تا انچه میخواهی راه بسیار نیست