خدایا!
 
کودکان گل فروش را می بینی؟
مردان خانه به دوش...
دخترکان تن فروش را چطور؟
مادران سیاه پوش...
واعظان دین فروش...
محرابهای فرش پوش...
پسران کلیه فروش را هم می بینی؟
زبانهای عشق فروش...
انسانهای آدم فروش...
همه را می بینی؟
میخواهم یک تکه آسمان کلنگی بخرم.
دیگر زمینت بوی زندگی نمی دهد!

/ 1 نظر / 19 بازدید
یک نفس

بچه که بودم فکر میکردم ابرا به اخر اسمون چسبیدن