خدا کند تبسم لبی به آه نشکند

بلور بغض سینه ای به شامگاه نشکند

کبوتری که پر زند به شوق آشیانه ای

خدا کند که بال او ، میان راه نشکند

/ 0 نظر / 2 بازدید