آرزو دارم که گر گل نیستم، خاری نباشم
 
بار برداری زدوشی نیستم   باری  نباشم 

گر چه  نتوانم ستانم حق مظلومی ز ظالم 

باری این خواهم که همکار  ستمکاری نباشم
 
نیستم  گر  نوشدارویی  برای  دردمندی 

نیز با بی دست و پایی نیش  جراری نباشم 

/ 0 نظر / 15 بازدید